Кафедра нової і новітньої історії України

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

Оксана Годованська

6 Червня 2013 | Запрошені викладачі,
Годованська Оксана Миронівна [1]

Годованська Оксана Миронівна

Годованська Оксана Миронівна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Наукові зацікавлення: сучасні міграційні потоки в Україні та за її межами, проблеми етнічної ідентичності та етнокультурної адаптації мігрантів, українські діаспорні громади, народне городництво і садівництво українців. e-mail: [email protected] [2] Монографія:
 1. Годованська О. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії / Оксана Годованська. — Львів: Афіша, 2011. — 192 с.
Науково-методична література:
 1. Годованська О. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу “Етнологія ” для студентів гуманітарного факультету зі спеціальності “Історія”— Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. — 22 с.
 2. Годованська О.  Формування українських громад в Португалії (на основі четвертої хвилі міґрації) //   Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті: Зб. матеріалів ІІІ Міжнародного конґресу. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С.292-296.
 3. Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки. Серія “Культурологія” Випуск 7. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації“ (15-16 квітня 2011 р., м. Острог). — С. 380-389.
 4. Годованська О. Мовна складова національної ідентичності українських трудових міґрантів / Українознавчий Альманах. — Вип. 7. — К., 2012. — 51– 54 с.
 5. Годованська О. Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури / Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-прак. конф. ( Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. — К.: НІСД, 2011. — 175 – 185 с.
 6. Годованська О. Культурні ресурси новітньої української діаспори в Італії, Іспанії та  Португалії / Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць: Матеріали міжнародної наукової конференції “Одеські етнографічні читання”. – Одеса, 2012. – С.81-90.
 7. Годованська О. Новітня українська діаспора в Королівстві Іспанія / Народознавчі Зошити. Двомісячник Інституту народознавства НАН України. — № 2 (104) березень-квітень — Львів, 2012. —  С. 241-248.
 8. Годованська О. Селянське городництво і садівництво в Галичині в  20-30-х рр. ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного Університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць. Вип. 5-6.– Львів: Вид-во ЛНУ, 2003.– С. 106-112.
 9. Годованська О. Цибуля в городі Опільської селянки // Народознавчі зошити. Двомісячник Інституту народознавства Національної Академії Наук України. – Львів, 2004.– № 1–2.– С. 73 -77.
 10. Годованська О. Народне городництво і садівництво на Опіллі (за матеріалами опитувань / усної історії) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного Університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць.– Львів: Вид-во ЛНУ, 2005.– Вип.7.– С.141–149.
 11. Годованська О. Трансформація традиційного городництва та садівництва Опілля протягом ХХ ст. // Етнічна історія українців. Ювілейний збірник до 10-ти річчя кафедри етнології. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. – С.164–170.
 12. Годованська О. Наукові дискусії довкола Опілля як етнографічного субрайону України // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2006.– Вип. 6.– С.55–65.
 13. Годованська О. Городництво // Мала енциклопедія народознавства — Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 2007. — С.127
 14. Годованська О. Садівництво // Мала енциклопедія народознавства — Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 2007. — С.518
 15. Годованська О. Проблеми етнічності українських заробітчан (на прикладі Польщі) // Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації — Львів. 2008. — С.203-206
 16. Годованська О. Репрезентація етнічної ідентичності в інтерв’ю українських трудових міґрантів в Чеській Республіці // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненському державному гуманітарному університеті: Збір. наук. праць. — Рівне: РДГУ, 2008. — Випуск 14 — С. 68-72
 17. Годованська О. Релігійні практики українських трудових мігрантів четвертої хвилі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненському державному гуманітарному університеті: Збір. наук. праць. — Рівне: РДГУ, 2009. — Випуск 16 — С. 305-306
 18. Годованська О. Релігійні практики українських трудових мігрантів четвертої хвилі в країнах їх перебування // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевмч. — Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во “Логос”, 2010. — Книга ІІ. — С. 39-44 .
 19. Годованська О. Українська міграція кін ХХ – поч. ХХІ ст.: істотко-етнологічні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. Tom III – Publikacja finansowana ze Środków Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Zjednoczenia Łemków – 2010 – S 69-74
 20. Годованська О. Українська трудова міґрація: етнологічний аспект // Світогляд №6 (26) грудень 2010. – С.67-71
 
© 2010 Кафедра нової та новітньої історії України.